Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden om lid te worden bij Defence Academy:

1. Het lidmaatschap geldt vanaf de datum van inschrijving voor de minimale tijdsduur van een (1) hele kalendermaand.
2. De verplichte betalingsperiode is doorlopend. In de maanden juli en augustus is er voor de leden een zomerrooster met aangepaste lestijden.
3. Inschrijfgelden dienen contant/per pin, bij inlevering van een compleet ingevuld en ondertekend lidmaatschapsformulier te worden voldaan.
4. Het lesgeld dient ook betaald te worden indien het lid, om wat voor reden dan ook, aan enige les niet deelneemt, tenzij dit anders met Defence Academy wordt overeengekomen.
5. Lidmaatschapsgelden dienen vooruit te worden betaald per automatische incasso/contant. Indien de lidmaatschapsgelden binnen 14 dagen na de betalingsdatum niet zijn voldaan, is het lid wettelijk in gebreke en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. De betalingsplicht blijft echter bestaan. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Defence Academy gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Blijft het lid in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is Defence Academy gerechtigd om rechtsmaatregelen te nemen.
6. Het lid verleent machtiging aan Defence Academy om de verschuldigde lidmaatschapsgelden en openstaande rekeningen rechtstreeks van zijn/haar rekeningnummer te incasseren. Op de machtiging zit een weigeringstermijn van 56 kalenderdagen.
7. Beëindiging van deze overeenkomst is alleen mogelijk per brief of email. Bij het niet opzeggen van het lidmaatschap loopt het abonnement automatisch stilzwijgend door.
8. Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een (1) hele kalendermaand. Mocht de opzegtermijn verstreken zijn dan wordt de lidmaatschapsperiode voortgezet onder dezelfde voorwaarden met dezelfde duur voor de dan geldende tarieven.
9. Wijzigingen in het abonnement dienen een (1) hele kalendermaand van tevoren worden doorgegeven, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met Defence Academy.
10. Lidmaatschapsgelden worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
11. Eventueel niet gebruikte lessen vervallen aan het einde van de op dat moment lopende kalendermaand.
12. Defence Academy behoudt zich het recht voor het lesrooster te allen tijde te wijzigen.
13. Het gebruik van de faciliteiten van Defence Academy geschiedt op eigen risico, evenals deelname aan de lessen. Defence Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij Defence Academy hierbij opzet of grove schuld is te verwijten. Schade aan gebouwen, trainingsattributen en faciliteiten etc. veroorzaakt door het lid is voor rekening van het lid of de ouder/verzorger, indien het lid minderjarig is.
14. Betalingen worden altijd uitgerekend naar het eind van een betalingstermijn (dus evt. een deel van het lidmaatschapsgeld). Bij de start van een nieuwe betalingstermijn dient het volledige lidmaatschapsgeld te worden voldaan.
15. Incassering van het maandelijkse contributiebedrag vindt plaats aan het einde van de maand, voorafgaand aan de maand waarvan het lid contributie is verschuldigd.
16. Incassering van het seizoen contributiebedrag vindt plaats aan het einde van de maand, voorafgaand aan het seizoen waarvan het lid contributie is verschuldigd.
17. Voor de kinderlessen geldt tijdens de zomervakantie dat de contributie van de maand augustus niet in rekening wordt gebracht. Het lidmaatschap loopt wel door.
18. Defence Academy behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de lidmaatschapsvoorwaarden aan te passen. Deze zijn op te vragen bij Defence Academy.
19. Het lid geeft toestemming aan Defence Academy VOF om zijn/haar persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken ten behoeve van de (leden)administratie. Defence Academy VOF verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
20. Deelnemers aan de kinderlessen hebben een vaste trainingsdag. Alleen in overleg kan er worden gewisseld van trainingsdag.
21. Het is voor leden, zonder schriftelijke toestemming van Defence Academy, niet toegestaan om les te geven bij andere sportscholen in dezelfde sporten die worden aangeboden door Defence Academy.
22. Defence Academy behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, het abonnement te beëindigen, tijdelijk stop te zetten of het lid de toegang tot de lessen/het gebouw/terrein te ontzeggen.
23. Ieder lid verbindt zich aan de huisregels.
24. Indien het lid (ook) gaat deelnemen aan de lessen van CrossFit 0174 of deelneemt aan activiteiten en trainingen buiten de reguliere lesroosters (DA en CF0174), dan blijven de lidmaatschapsvoorwaarden en huisregels van Defence Academy en CrossFit 0174 van kracht.
25. Tijdens de trainingen kunnen er multimedia opnamen (foto’s, video’s) worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor social media en promotionele doeleinden. Indien het lid dit niet wenst dient dit van tevoren worden aangegeven aan de medewerkers van Defence Academy.
26. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van Defence Academy, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
27. Het is het lid niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
28. Leden dienen zich te houden aan de door Defence Academy gegeven instructies en vastgestelde reglementen (huisregels) ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (zulks naar het oordeel van Defence Academy, dan wel de bij haar in dienst zijnde medewerkers). Bij overtreding is Defence Academy gerechtigd om leden de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Huisregel behorende bij inschrijving bij Defence Academy:

1. De trainers / medewerkers dienen met respect te worden aangesproken en behandeld.
2. Discussies met de trainer worden niet aangegaan tijdens de les.
3. Als de trainer praat en technieken voordoet zijn de leden stil.
4. Het lid dient op tijd te zijn voor de les.
5. Het is verplicht te trainen in het schooluniform (met sjerp/band - Kidslessen en Combat Wing Chun Kung Fu). Het uniform dient schoon en verzorgd te zijn.
6. Het trainen gebeurt met gepaste sportkleding (geen ontbloot bovenlichaam). Trainingskleding dient schoon en verzorgd te zijn.
7. Buitenkleding en -schoenen blijven achter in de daarvoor bestemde omkleedruimte.
8. Hoofddeksels zijn niet toegestaan tijdens de training, tenzij anders overeengekomen met Defence Academy.
9. Het dragen van buitenschoeisel is niet toegestaan. Binnen schoeisel alleen in overleg.
10. Tijdens de les wordt er progressief getraind. Er wordt gestreefd naar vooruitgang.
11. Oefeningen worden niet overgeslagen of veranderd tenzij anders overeengekomen met de trainer.
12. Er wordt niet rondgehangen tijdens de lessen deze worden niet verstoord.
13. Sieraden e.d. dienen uit of af te worden gedaan (oorbellen/piercings dienen te worden afgeplakt als uitdoen niet mogelijk is).
14. Kauwgom en snoep zijn tijdens de training niet toegestaan.
15. Mobiele telefoons en piepers e.d. dienen uit te zijn (evt. in overleg met bijvoorbeeld storingsdiensten enzovoort).
16. Trainingsapparatuur dient met respect te worden behandeld.
17. Leden dienen elkaar met respect te behandelen; help elkaar!
18. Tijdens de training dient het stemvolume normaal te worden gehouden zodat andere leden/medewerkers geen overlast ervaren.
19. Blessures etc. dienen voor aanvang van de les te worden gemeld. De trainer kan het lid de toegang tot de les ontzeggen als er twijfel is over de ernst van de blessure.
20. Ieder lid dient zich goed te verzorgen: kortgeknipte nagels, lange haren in een staart en goede lichaamsverzorging. Overmatige make up is niet toegestaan bij contactsporten.
21. De geleerde technieken mogen niet op straat of thuis worden gebruikt, tenzij er sprake is van zelfverdediging.
22. Bestelde artikelen dienen bij levering te worden betaald, tenzij anders overeengekomen met Defence Academy.
23. Kleedruimtes, douches etc. dienen schoon te worden achtergelaten.
24. Gebruikte materialen dienen te worden opgeruimd op de daarvoor bestemde plekken.
25. Er dient rekening gehouden te worden met elkaar en de omgeving. Houd het stemvolume laag binnen en buiten het sportcentrum.
26. Parkeer uw vervoermiddel in de daarvoor aangegeven gebieden en houd rekening met de buurt bij het wegrijden bij alle vormen van vervoer.
Huisregels gelden voor iedereen en aan de huisregels kunnen geen rechten worden ontleend.

© Defence Academy | Home - Algemene voorwaarden - Privacy verklaring